Discover

Topics

Tịnh Không Pháp Thoại

Tịnh Không Pháp Thoại APK

Tịnh Không Pháp Thoại APK

1.2 FreeVT Entertainment ⇣ Download APK (9.12 MB)

Synthesize the teachings of Master Tinh Khong

What's Tịnh Không Pháp Thoại APK?

Tịnh Không Pháp Thoại is a app for Android, It's developed by VT Entertainment author.
First released on google play in 8 months ago and latest version released in 3 months ago.
This app has 102 download times on Google play
This product is an app in Music & Audio category. More infomartion of Tịnh Không Pháp Thoại on google play
Tịnh Không Pháp Thoại là ứng dụng nghe những bài pháp của pháp sư Tịnh Không. Thầy là một người uyên bác về Phật học, trọn đời tu theo pháp môn tịnh độ.

Chức năng chính của ứng dụng:
- Cập nhật đều đặn.
- Lưu bài nghe vào yêu thích
- Có thể tắt màn hình và nghe

Nguyện đem công đức này,
Trang nghiêm Phật Tịnh-độ.
Trên đền bốn ơn nặng,
Dưới cứu khổ tam đồ
NẠu có kẻ thấy nghe
Đều phát lòng Bồ-đề
HẠt một báo thân này
Đồng sanh nước Cực-lạc.

Nam mô A Di Đà Phật