Discover

Topics

Омузиши Намоз ва Тахорат

Омузиши Намоз ва Тахорат APK

Омузиши Намоз ва Тахорат APK

55.3 FreeWorld Of Books ⇣ Download APK (7.38 MB)

What's Омузиши Намоз ва Тахорат APK?

Омузиши Намоз ва Тахорат is a app for Android, It's developed by World Of Books author.
First released on google play in 3 years ago and latest version released in 2 months ago.
This app has 0 download times on Google play
This product is an app in Books & Reference category. More infomartion of Омузиши Намоз ва Тахорат on google play
Ба номи Худои Бахшояндаи Меҳрубон

Ба номи Худои Бузург ибтидо мекунам, ки Меҳрубони ҳама дар ин Дунё ва танҳо Меҳрубонтарин меҳрубони мӯъминон дар Рӯзи Ҷазост.

САВОЛҲОИ МУХТАСАР ДАР БОРАИ ИМОН ВА ҶАВОБҲОИ ОН

Рабби ту кист? Аллоҳ

Туро кӣ халқ кард? Аллоҳ

Бандаи кистӣ? Бандаи Аллоҳ (Худо).

Мо аз куҷо омадаем ва ба ба куҷо бозмегардем? Мо аз они Худоем ва бозгашти мо ба сӯи Вай аст.

Барои чӣ коре моро офаридаанд? Барои тоату ибодат кардани Аллоҳ.

Тоату ибодати Аллоҳ чӣ маъно дорад? Маънояш чунин аст: Аллоҳро парастидан, роҳи пайғамбарро, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, пайравӣ кардан, дар тӯли ҳаёти заминӣ андар Ислом -дини ягонаи Аллоҳ будан.

Аз кадом вақт ту мусулмонӣ? Алҳамду ли-л-Лоҳ (ситоиш Худойро) аз замони « Қолу, бало ».

Замони « Қолу, бало » чӣ маъно дорад? Пеш аз офаридани Замин Аллоҳ Таъоло рӯҳи ҳамаи одамон (-и гузашта, имрӯза ва оянда)-ро офарид, онҳоро дар назди Худ ҷамъ кард ва аз онҳо пурсид:

- А ласту би Раббикум? (Оё Парвардигори шумо нестам?)

- « Оре, Ту Парвардигори мо ҳастӣ! » - гуфтанд рӯҳҳо. - « Ва мо Туро ибодат мекунем ва аз Ту ёрӣ металабем ». Ин аст замони « Қолу, бало ».

Чӣ гуна аст сифати Аллоҳ? Аллоҳ Ягона аст.

Дини ту чист? Дини ман Ислом аст.

Китоби ту кадом аст? Қуръони Карим.

Қиблаи ту кадом аст? Каъбаи Муаззама.

Ту аз зуррияти кистӣ? Одам-пайғамбар, алайҳи-с-салом.

Уммати кӣ ҳастӣ? Муҳаммади пайғамбар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам.

Номи падари Пайғамбар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва сал- лам, чӣ буд? Абдуллоҳ.

Номи модараш чӣ буд? Омина.

Номи разиааш чӣ буд? Ҳалима.

Номи бобояш чӣ буд? Абдулмутталиб.

Номи амакаш чӣ буд? Абӯтолиб.

Пайғамбари мо, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, дар куҷо таваллуд шудааст? Дар Маккаи Мукаррама.

Ӯ кай таваллуд шудааст? 20 апрели соли 571.

Волидайни пайғамбари мо, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, кай бимурданд? Падари Пайғамбар ду моҳ пеш аз таваллуд шудани ӯ бимурд. Модараш, вақте ки ӯ шашсола буд, бимурд.

Дар кадом синну сол ӯро пайғамбарӣ доданд? Дар чиҳилсолагӣ, ӯ рисолати худро дар муддати 23 сол ба анҷом расонид.

Пайғамбари мо, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, дар кадом синну сол аз ин дунё даргузашт? Дар шасту сесолагӣ.

Қабри пайғамбари мо, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, дар куҷо воҳеъ аст? Дар Мадинаи Мунаввара.

Пайғамбари мо, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, чанд фарзанд дошт? Ҳафт нафар.

Духтарон: Зайнаб, Руқайя, Умму Гулсум ва Фотима.

Писарон: Қосим, Абдуллоҳ, Иброҳим. Ҳамаи фарзандони пайғамбар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, ба ғайр аз Фотима, разия-л-Лоҳу анҳо, ҳангоми зинда будани ӯ бимурданд.

Занони пайғамбар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, барои мо кӣ ҳастанд? Занони пайғамбар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, модари ҳамаи мусулмононанд.

Зани нахустини пайғамбари мо, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, кӣ асту зани охиринаш кӣ? Зани нахустинаш

- Хадиҷаи некӯкор, разия-л-Лоҳу анҳо ва зани охиринаш

- Оишаи некӯкор, разия-л-Лоҳу анҳо.

Пайғамбари мо, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, чанд набера доштанд? Ду набераи писар - Ҳасан, разия-л-Лоҳу анҳу ва Ҳусайн, разия-л-Лоҳу анҳу; ва ду набераи духтар

- Зайнаб, разия-л-Лоҳу анҳо ва Сукайна, разия-л-Лоҳу анҳо.

Онҳо фарзандони кистанд? Алӣ, разия-л-Лоҳу анҳу ва Фотима, разия-л-Лоҳу анҳо. Ba nomi bad Bahshoyandai Meҳrubon

Ba nomi bad Buzurg ibtido mekunam, ki Meҳruboni ҳama gift Institute Dunyo wa tanҳo Meҳrubontarin meҳruboni mӯminon gift Rӯzi Ҷazost.

SAVOLҲOI Mukhtasar DAR BORAI IMON VA ҶAVOBҲOI OH

Rabbi the cysts? Alloҳ

Touro kӣ halқ card? Alloҳ

Bandana kistӣ? Bandai Alloҳ (Khudo).

Mo al kuҷo omadaem wa ba ba kuҷo bozmegardem? Mo az bad they bozgashti wa mo ba sӯi Wai ast.

Baro chӣ crust Moro ofaridaand? Baro toatu Ibodat cardan Alloҳ.

Toatu Ibodat Alloҳ chӣ mano dorado? Manoyash chuunin ast: Alloҳro parastidan, roҳi payғambarro, Sally-l-Loҳu alayҳi wa sallam, payravӣ gimbal, gift tӯli ҳaoti zaminӣ Andar Islom -dini yagonai Alloҳ Budan.

Az Kadom vaқt the musulmonӣ? Alҳamdu li-l-Loҳ (sitoish Hudoyro) az Zamon "Қolu, balo".

Zamon "Қolu, balo" chӣ mano dorado? Pesch al ofaridani Zamin Alloҳ Taolo rӯҳi ҳamai odamon (s guzashta, imrӯza wa oyanda) -PO ofarid, onҳoro gift nazdi Hood ҷam card wa al onҳo pursid:

- A bi Rabbikum to Last? (Oo Parvardigori noise- bear?)

- "Ore mo Tu Parvardigori ҳastӣ! "- guftand rӯҳҳo. - "Wa mo Touro Ibodat mekunem wa al Tu orӣ metalabem". John ast Zamon "Қolu, balo".

Chӣ guna ast sifat Alloҳ? Alloҳ Yagona ast.

Dini that clean? Islom Dini Mans ast.

Whaler that Kadom ast? Қuroni Karim.

Қiblai the Kadom ast? Kabai Muazzama.

The al zurriyati kistӣ? Odes-payғambar, alayҳi-with-bacon.

Ummati kӣ ҳastӣ? Muҳammadi payғambar, Sally-l-Loҳu alayҳi Wasallam.

Nomi Padar Payғambar, Sally-l-Loҳu alayҳi wa sal- lam, chӣ bud? Abdulloҳ.

Nomi modarash chӣ bud? Omina.

Nomi raziaash chӣ bud? Ҳalima.

Nomi boboyash chӣ bud? Abdulmuttalib.

Nomi amakash chӣ bud? Abӯtolib.

Payғambari mo, Sally-l-Loҳu alayҳi wa sallam, gift kuҷo tavallud shudaast? Makkai gift Mukarramah.

U with macron kai tavallud shudaast? 571 20 April salts.

Volidayni payғambari mo, Sally-l-Loҳu alayҳi wa sallam, kai bimurdand? Pádár Payғambar do moҳ Pesch al tavallud shudani u with macron bimurd. Modarash, vaқte ki u with macron shashsola bud, bimurd.

Gift Kadom sinnu hydrochloric ӯro payғambarӣ dodand? Chiҳilsolagӣ gift, u with macron Risolat Khudri gift muddati 23 Sol Ba anҷom rasonid.

Payғambari mo, Sally-l-Loҳu alayҳi wa sallam, gift Kadom sinnu hydrochloric al Institute dunyo darguzasht? Shasta sesolagӣ gift.

Қabri payғambari mo, Sally-l-Loҳu alayҳi wa sallam, gift kuҷo voҳe ast? Gift Madinayev Munavvara.

Payғambari mo, Sally-l-Loҳu alayҳi wa sallam, Chand Farzand dosht? Ҳaft nafar.

Duhtaron: Zainab, Ruқayya, Ummu Gulsum wa Fotima.

Pisaron: Қosim, Abdulloҳ, Ibroҳim. Ҳamai farzandoni payғambar, Sally-l-Loҳu alayҳi Wasallam, az ba ғayr Fotima, Raziya-l-Loҳu anҳo, ҳangomi zinda BUDANOV u with macron bimurdand.

Zanoni payғambar, Sally-l-Loҳu alayҳi wa sallam, Baro mo kӣ ҳastand? Zanoni payғambar, Sally-L-va Loҳu alayҳi Sally Modari ҳamai musulmononand.

Zani nahustini payғambari mo, Sally-l-Loҳu alayҳi wa sallam, kӣ astu knitting ohirinash kӣ? Zani nahustinash

- Hadiҷai nekӯkor, Razia 'l-Loҳu anҳo wa knitting ohirinash

- Oishai nekӯkor, Razia 'l-Loҳu anҳo.

Payғambari mo, Sally-l-Loҳu alayҳi wa sallam, Chand Naber doshtand? Du naberai Pixar - Ҳasan, Raziya-L-va Loҳu anҳu Ҳusayn, Raziya-l-Loҳu anҳu; va do naberai duhtar

- Zainab, Razia 'l-Loҳu anҳo wa Zucaina, Razia' l-Loҳu anҳo.

Onҳo farzandoni kistand? Alӣ, Raziya-L-va Loҳu anҳu Fotima, Raziya-l-Loҳu anҳo.
↓ Read more