Discover

Topics

World of Numbers (Թիւերու Աշխարհ)

World of Numbers (Թիւերու Աշխարհ) APK

World of Numbers (Թիւերու Աշխարհ) APK

1.2 FreeHamazkayin ⇣ Download APK (57.96 MB)

Through this game, the child must learn the numbers.

What's World of Numbers (Թիւերու Աշխարհ) APK?

World of Numbers (Թիւերու Աշխարհ) is a app for Android, It's developed by Hamazkayin author.
First released on google play in 2 months ago and latest version released in 1 month ago.
This app has 52 download times on Google play and rated as 5.00 stars with 5 rated times.
This product is an app in Educational category. More infomartion of World of Numbers (Թիւերու Աշխարհ) on google play
Խաղը ունի գլխաւոր երկու կերպարներ՝ Լալան ու Արան, որոնք ցուցմունքներ պիտի տան մանուկներուն, անոնց ընկերակցելով խաղի զանազան բաժիններուն մէջ։
Այս խաղին միջոցով, երեխան պիտի սորվի թուանշանները։
Նախատեսուած տարիքն է 3-5 տարեկան։
Այս խաղին միջոցով, երեխան պիտի կարենայ`
• Ճանչնալ 1-էն 10 թիւերը
• Ըմբռնել թիւերու յաջորդականութիւնը
• Գրել թիւերը
• Հաշուել
• Համրել եւ նշել քանակը
• Բաղդատել թիւերը

Այս ծրագրին ծախսերը հոգացած են Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութիւնը
եւ Համազգայինի Աւստրալիոյ Շրջանային վարչութիւնը։

***

The game has two main characters, Lala and Ara, who will guide the children, accompanying them in the various segments of the game.
Through this game, the child will learn the numerals.
The target age range is 3 to 5 years old.
Through this game, the child will be able to
• Recognize the numerals 1 to 10
• Understand the sequence of numbers
• Write the numerals
• Count
• Enumerate and specify a quantity
• Compare numbers
The costs of this program were borne by the Calouste Gulbenkian Foundation and the Hamazkayin Regional Executive Board for Australia.
↓ Read more