Discover

Topics

Bedew Jeans - TJK

Bedew Jeans - TJK APK

Bedew Jeans - TJK APK

2.3 FreeTakyk Cheshme ⇣ Download APK (4.49 MB)

Türkmenbaşy Jins Toplumynyň önümleriniň onlaýn söwda programmasy

What's Bedew Jeans - TJK APK?

Bedew Jeans - TJK is a app for Android, It's developed by Takyk Cheshme author.
First released on google play in 1 year ago and latest version released in 4 weeks ago.
This app has 7.3K download times on Google play
This product is an app in Shopping category. More infomartion of Bedew Jeans - TJK on google play
Türkmenbaşy Jins Toplumy 1996-njy ýylda esaslandyrylyp häzirki wagta çenli jins matalary, jins matadan önümleri öndürip gelýär. Fabrikamyz ýewropanyň hem-de ýaponiýanyň öňdebaryjy enjamlamlary bilen ornaşdyrylan. Taýyn önümler ABŞ, Ispaniýa, Türkiýe, Russiýa, Çehiýa, Slowakiýa, B.Britaniýa, Wengriýa we Polşa döwletlerine eksport edilýär.

Naýbaşy we ýokary hilli harytlarymyzy çalt saýlamak, amatly bahadan satyn almak we sargydy öýüňize eltip bermek indi has-da aňsatlaşdy.

Ýurdumyzyň çäginde we dünýä ýaýran jins önümlerimizi oturan ýeriňizden günüň islendik wagtynda öz islegleriňize görä saýlamakda ýeňillik döretmek maksady bilen “TJK” atly ýörite ykjam programma üpjünçiligini ýola goýuldy.

Programmany ýükläp almak üçin mobil enjamyňyzda Google play-de gurnamak düwmesine basanyňyzdan soňra programma ulanyşa taýýar bolar.

Baş sahypada üç sany bölümler ýerleşdirlen. Erkekler üçin, zenanlar we çagalar üçin bölümler ýeňillik döretmek üçin bölümlere bölünýär we aňsatlyk tapmak üçin ýörite baş sahypada ýerleşdirlen.

Harytlary halaýan hataryna goşmak üçin aýratyn “Saýlanan” bölüme ýygnap üçin ýürek düwma basmaly.

"Sebet" menýusynda sebete goşan harytlaryňzy görüp bilersiňiz.

"Sebetde" harydyň ady, onyň bahasy we sany barada doly maglumatlar berilýär. Sebetdäki harytlary satyn almak üçin Sargydy taýýarlamak düwmesine basmaly.

Indiki sahypada maglumatlaryňyzy doldurmaly we “Tassyklamak” düwmesine basmaly we töleg görnüşini saýlamaly. Üç sany töleg görnüşleri saýlap töläp bilersiňiz, olar: nagt hasaplaşmak, bank kart bilen hasaplaşmak we onlaýn bank kart bilen hasaplaşmak.

“Tassyklamak” basanyňyzda soňra siziň sargytlaryňyz bize habar hökmünde barar we siziň bilen ýörite operator habarlaşar.