Discover

Topics

ThienNhaTom - Siêu Thị Tôm

ThienNhaTom - Siêu Thị Tôm version history

‹ General Info
Version 1.0.5
Updated 5 months ago
Changelog Nâng cấp phiên bản định kỳ.
Cập nhật tính năng mới và sửa lỗi ứng dụng.
Version 1.0.4 (5 variants)
Updated 6 months ago
Changelog Nâng cấp phiên bản định kỳ.
Cập nhật tính năng mới và sửa lỗi ứng dụng.
Version 1.0.3 (5 variants)
Updated 7 months ago
Changelog - Cập nhật thông tin mới
- Cải thiện chức năng thanh toán
- Sửa lỗi và nâng cao trải nghiệm người dùng
Version 1.0.2 (5 variants)
Updated 7 months ago
Changelog - Cập nhật thông tin mới
- Cải thiện chức năng thanh toán
- Sửa lỗi và nâng cao trải nghiệm người dùng
Version 1.0.1 (5 variants)
Updated 7 months ago
Changelog Phát hành ứng dụng.