Discover

Topics

Thành phố Hồng Ngự Smart

Thành phố Hồng Ngự Smart version history

‹ General Info
Version 1.0.6
Updated 5 months ago
Changelog Chi tiẠt bản cập nhật:
- Nâng cấp hệ thống
- Cải thiện chức năng
Version 1.0.5 (2 variants)
Updated 6 months ago
Changelog Chi tiẠt bản cập nhật:
- Nâng cấp hệ thống
- Cải thiện chức năng
Version 1.0.4 (3 variants)
Updated 6 months ago
Changelog Chi tiẠt bản cập nhật:
- Nâng cấp hệ thống
- Cải thiện chức năng
Version 1.0.3 (3 variants)
Updated 6 months ago
Changelog Chi tiẠt bản cập nhật:
- Nâng cấp hệ thống
- Cải thiện chức năng
Version 1.0.9 (3 variants)
Updated 3 months ago
Changelog Chi tiẠt bản cập nhật:
- Nâng cấp hệ thống
- Cải thiện chức năng
Version 1.0.8
Updated 4 months ago
Changelog Chi tiẠt bản cập nhật:
- Nâng cấp hệ thống
- Cải thiện chức năng
Version 1.0.7
Updated 5 months ago
Changelog Chi tiẠt bản cập nhật:
- Nâng cấp hệ thống
- Cải thiện chức năng