Discover

Topics

Thần chú Phật Giáo

Thần chú Phật Giáo APK

Thần chú Phật Giáo APK

4.2 FreeVT Entertainment ⇣ Download APK (13.65 MB)

Buddhist mantras - Buddhist scriptures

What's Thần chú Phật Giáo APK?

Thần chú Phật Giáo is a app for Android, It's developed by VT Entertainment author.
First released on google play in 1 year ago and latest version released in 6 months ago.
This app has 580 download times on Google play and rated as 4.58 stars with 12 rated times.
This product is an app in Music & Audio category. More infomartion of Thần chú Phật Giáo on google play
Tổng hợp nhiều bài chú và kinh Phật cho quý phật tử có thể tu học.

Nhiều bài chú như: chú đại bi, chú dược sư, chú chuẩn đề.v.v
Các bài Kinh như: Kinh A di đà, kinh dược sư, kinh cầu an , vân vân

Mọi đóng góp xin vui lòng gửi về hộp thư email.