Discover

Topics

Streaming for Fund

Streaming for Fund version history

‹ General Info
12
Version 2.1
Updated 4 years ago
Changelog - Support Switching place order & order status
- Add Bid/Offer/Switch In/Switch Out NAV on Fund Detail screen
- Add field reason to sell LTF/RMF on Redeem screen
- Remove payment type "Cheque" from Purchase screen
- Improve bank detail list for payment type "Bank Transfer" on Purchase screen (subject to Selling Agent's configuration)
- Add new menu "Bank Transfer Information" on Menu More to display bank detail list for each AMC
- Add reject reason in order detail when order status = Rejected
Version 2.0
Updated 4 years ago
Version 3.5.3 (3 variants)
Updated 9 months ago
Changelog - Added "Go to Streaming Fund+" in more menu
- Enhance popup announcement in pre-login screen
- Fixed bugs
Version 3.5 (2 variants)
Updated 1 year ago
Changelog - ปรับปรุงฟังก์ชั่นการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันแบบ 2 ขั้นตอน
- แจ้งเตือนเรื่องอุปกรณ์ที่มีการ Jailbreak/Root เมื่อเข้าใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน
- เพิ่มการแจ้งเตือนกรณีขายกองทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับจำนวนเงินในพอร์ต
- แก้ไข Bug
Version 1.0.1
Updated 5 years ago
Changelog Support Android OS 4.4.2 and above.
Version 1.0
Updated 5 years ago
Changelog Mutual fund trading application from Settrade Streaming
Version 3.4
Updated 1 year ago
Changelog - รองรับการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันแบบ 2 ขั้นตอน
Version 3.3
Updated 2 years ago
Changelog - เพิ่ม Filter การเลือกกองทุนประเภท SSF และ SSFX ที่หน้า Fund Info
- เพิ่มข้อความแจ้งเตือนเงื่อนไขลดหย่อนภาษี กรณีทำรายการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้ากองทุนประเภท SSF/SSFX
- เพิ่มข้อความแจ้งเตือนความเสี่ยงการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสาร กรณีทำรายการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าในบางกองทุน
- แก้ไข Bug
Version 3.2
Updated 2 years ago
Changelog - ปรับการแสดงผลเมนู Fund Info
• เพิ่มการแสดงข้อมูลผลการดำเนินงาน, กราฟ NAV ย้อนหลัง, ค่าธรรมเนียมกองทุน
• สามารถเรียงลำดับกองทุนตามผลการดำเนินงาน และเลือกแสดงเฉพาะประเภทกองทุนที่ต้องการได้
• แสดงรายชื่อกองทุนที่โบรกเกอร์แนะนำ (Recommended)
- เพิ่มการแสดง NAV Date ของกองทุนใน Portfolio
- เพิ่มช่องทางให้ Reset Password ได้ด้วยตัวเองกรณีลืมรหัสผ่าน (ปุ่ม Forgot Password ที่หน้า Login)
- อัพเดทข้อความแจ้งเตือนเรื่องเงื่อนไขการถือครองและขาย RMF
- แก้ไข Bug และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
Version 3.1 (2 variants)
Updated 2 years ago
12