Discover

Topics

Spool - ספול

Spool - ספול APK

Spool - ספול APK

1.30 FreeSPOOL ⇣ Download APK (15.12 MB)

Organizing safe shared travel for children

What's Spool - ספול APK?

Spool - ספול is a app for Android, It's developed by SPOOL author.
First released on google play in 52 years ago and latest version released in 3 weeks ago.
This app has 9 download times on Google play
This product is an app in Parenting category. More infomartion of Spool - ספול on google play
ספול מיועדת לשימוש הורים וילדים המוזמנים לאירוע/ חוג, לארגון הסעות הילדים ישירות ביומן ההורים, וביצוע הסעות שיתופיות בטוחות לילדים, בין קבוצות הורים מזוהים, המסיעים את ילדיהם ממילא לאותו יעד באותה שעה.

ערך מוסף למארגני האירועים
ספול משמשת גם את מארגן האירוע/ חוג, המעוניין לאפשר למוזמנים שלו להתארגן להסעות משותפות, להסיר חסמי הגעה ולקבל אינפורמציה לגבי הגעתם.

בטיחות, פיקוח ויעילות
ספול מאפשרת פיקוח הדוק של ההורים, אוטומציה של פעולות, כגון תזכורות, תזמון ואופטימיזציה.


קידום מטרות סביבתיות
באמצעות עידוד נסיעות שיתופיות, ספול מקדמת את השמירה על איכות הסביבה, הפחתת צווארי בקבוק ועומסי תנועה.

יודגש, כי ספול היא כלי טכנולוגי שנועד לחבר בין משתמשים מזוהים רלוונטיים, לאפשר פיקוח הורים ולסייע בארגון ותכנון קלנדארי. ואולם, ספול אינה מספקת את ההסעה ואינה לוקחת אחריות על ההסעה, האחריות היא על המשתמש בלבד.