Discover

Topics

Rozmawiaj po Angielsku

Rozmawiaj po Angielsku APK

Rozmawiaj po Angielsku APK

1.40 FreeGM SOFT ⇣ Download APK (14.06 MB)

What's Rozmawiaj po Angielsku APK?

Rozmawiaj po Angielsku is a app for Android, It's developed by GM SOFT author.
First released on google play in 8 years ago and latest version released in 5 years ago.
This app has 0 download times on Google play and rated as 3.25 stars with 173 rated times.
This product is an app in Education category. More infomartion of Rozmawiaj po Angielsku on google play
Program do skutecznego porozumiewania się w języku angielskim. Przeznaczony jest zarówno dla osób początkujących, jak i tych, którzy pragną wzbogacić zasób słownictwa. Szczególną uwagę zwrócono w nim na najważniejszą sprawność językową - umiejętność prowadzenia swobodnych rozmów w języku angielskim. Zastosowana w programie innowacyjna metoda komunikacji pozwala szybko pozbyć się bariery w mówieniu i sprawnie wyrażać w codziennych sytuacjach.

Program przeznaczony jest przede wszystkim dla osób zainteresowanych czynnym opanowaniem języka angielskiego. Wszystkie słowa, zwroty i dialogi nagrane zostały przez profesjonalnych lektorów angielskich. Logiczny podział na 127 tematów i kategorii wraz z szybkim systemem wyszukiwania pozwala błyskawicznie odnaleźć każde potrzebne słowo lub zwrot.

Program doskonale sprawdza się również w roli elektronicznego, mówiącego tłumacza podczas wyjazdów za granicę. Dzięki niemu z łatwością porozumiesz się we wszystkich typowych sytuacjach - w sklepie, w banku, w hotelu, na lotnisku... Bez problemu kupisz bilet w kasie, złożysz zamówienie w restauracji, zapytasz o drogę lub też umówisz się na spotkanie.

Program stanowi doskonałą propozycję dla osób przygotowujących się do egzaminów ustnych z języka angielskiego oraz wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych, do pracy lub na studia.


W programie między innymi:
- nagrania z udziałem rodowitych Brytyjczyków
- 127 grup tematycznych i kategorii
- praktyczne rozmówki, konwersacje i dialogi
- słownik angielsko-polski, polsko-angielski
- nauka prawidłowej wymowy
- tworzenie własnych dialogów i scenek sytuacyjnych
- innowacyjny system zapamiętywania wyrażeń
- szybkie wyszukiwanie słów i zwrotów
- uproszczony zapis wymowy
- przykłady użycia słów w zdaniach
- kurs konwersacyjny języka angielskiego
- zintegrowany odtwarzacz słów i zwrotów


DIALOGI:
Na granicy, Odprawa pasażerów, Podróż pociągiem, U lekarza, W recepcji hotelowej, W restauracji, Zwiedzanie, W mieście, Pierwsze rozmowy, W sklepie, Dojazd do centrum, Poza miastem, Wymiana walut, Na poczcie, Szukanie pracy, Pytanie o czas, Wypadek samochodowy, Informacja turystyczna, Wynajem samochodu.

GRUPY TEMATCZNE:
Zakwaterowanie, Pytanie o drogę, Gastronomia, Zdrowie, Zakupy, Czas wolny, Pierwsze spotkania, Podróż, Liczby/Czas, Miejsca publiczne, Praca/Nauka, Środowisko. Kategoria ogólna

A program to effectively communicate in English. It is designed for both beginners and those who want to enrich the vocabulary. Particular attention was paid to him on the most important language skills - the ability to conduct free conversations in English. Our innovative communication method allows you to quickly get rid of the barriers in speaking and efficiently expressed in everyday situations.

The program is designed primarily for those interested compose the English language. All the words, phrases and dialogues were recorded by professional speakers of English. Logical division of 127 subjects and categories with fast search system allows you to quickly find any word or phrase required.

The program is also perfect in the role of electronic talking translator during trips abroad. Thanks to an agreement with ease in all typical situations - in the store, at the bank, at the hotel, at the airport ... No problem, buy a ticket in hand, you order in a restaurant, ask for directions, or you go out for a meeting.

The program provides an excellent proposition for those preparing for oral exams in English and traveling abroad as a tourist, to work or to study.


The program includes:
- Recordings with native Britons
- 127 thematic groups and categories
- Making Conversation and dialogue
- Dictionary English-Polish, Polish-English
- Learn the correct pronunciation
- To create their own situational dialogues and scenes
- An innovative system for storing expressions
- Quick search of words and phrases
- Simplified record speech
- Examples of the use of words in sentences
- Conversational English course
- Integrated player of words and phrases


NegotiAtionS:
At the border, check, Travelling by Train, At the doctor, at the reception desk, restaurant, Walking, In the city, the first call, in the shop, Journey to the center, outside the city, Currency Exchange, At the post office, Finding a Job, The question of the time, Car accident, Tourist information, Rent a Car.

GROUP TEMATCZNE:
Accommodation, Asking for directions, Eating, Health, Shopping, Leisure, first meetings, travel, Numbers / Time, Public Places, Work / Science, Environment. General Category

↓ Read more