Discover

Topics

PTIT S-Link

PTIT S-Link APK

PTIT S-Link APK

1.1.2 FreeAISOFT ⇣ Download APK (53.12 MB)

Application for students, lecturers of the Institute of Post and Telecommunications Technology

What's PTIT S-Link APK?

PTIT S-Link is a app for Android, It's developed by AISOFT author.
First released on google play in 52 years ago and latest version released in 1 week ago.
This app has 5.6K download times on Google play
This product is an app in Education category. More infomartion of PTIT S-Link on google play
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là đơn vị nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực trọng điểm của Bộ thông tin và truyền thông. Với mục tiêu đẩy mạnh công tác chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, Học viện triển khai ứng dụng PTIT S-Link dành cho sinh viên, giảng viên và cán bộ quản lý với các chức năng thiẠt yẠu xuyên suốt hoạt động của từng tác nhân.