Discover

Topics

OVERDOX

OVERDOX version history

‹ General Info
Version 1.5.0
Updated 1 year ago
Changelog ▶ 신규 콘텐츠 추가
• 신규 전설 무기 ‘흑조’(스태프) 추가
• 1주년 기념 이벤트 추가

▶ 밸런스 수정
• ‘로얄럼블’ 규칙 변경
• 장비 밸런스 변경


보다 자세한 업데이트 내용은 오버독스 페이스북과 게임 내 공지 아이콘을 통해 확인할 수 있습니다!
Version 1.4.9
Updated 1 year ago
Changelog ▶ Thay đổi số dư
• Cân bằng thiẠt bị đã thực hiện.


Bạn có thể kiểm tra các chi tiẠt tại Facebook của OVERDOX và thông báo trong trò chơi!
Version 1.4.8
Updated 1 year ago
Changelog ▶ Nội dung mới
• Đã thêm Vũ khí Huyền thoại "Hydra".
• Đã thêm một hệ thống mới, ‘Kho’

▶ Làm mới Cửa hàng
• Làm mới Cửa hàng THÙNG ĐỒ

▶ Thay đổi số dư
• Cân bằng thiẠt bị đã thực hiện.


Bạn có thể kiểm tra các chi tiẠt tại Facebook của OVERDOX và thông báo trong trò chơi!
Version 1.4.7
Updated 1 year ago
Changelog ▶ Nội dung mới
• Giáp Huyền thoại Mới 'Lãnh chúa'
• Đã thêm khu vực mới ‘Trung tâm thành phố’

▶ Thay đổi số dư
• Cân bằng thiẠt bị đã thực hiện.

Bạn có thể kiểm tra các chi tiẠt tại Facebook của OVERDOX và thông báo trong trò chơi!
Version 1.4.6
Updated 2 years ago
Changelog ▶ Nội dung mới
• Đã thêm Vũ khí Huyền thoại "Thần chẠt".
• Đã thêm một giải đấu mới: Kẻ thử thách I

▶ Thay đổi số dư
• Cân bằng thiẠt bị đã thực hiện.
• Thay đổi đã được thực hiện cho “Cái chẠt kinh hoàng”


Bạn có thể kiểm tra các chi tiẠt tại Facebook của OVERDOX và thông báo trong trò chơi!
Version 1.4.5
Updated 2 years ago
Changelog ▶ New Content
• New Legendary Armor 'Priest'


▶ Balance Changes
• Performed Gear balancing.
• Rebalanced Drone


You can check out the details at the OVERDOX Facebook and at the in-game notice!
Version 1.4.3
Updated 2 years ago
Changelog ▶ New Content
• Royal Rumble
• New Legendary Armor 'Crimson Eye'

▶ Balance Changes
• Performed Gear balancing.


You can check out the details at the OVERDOX Facebook and at the in-game notice!
Version 1.4.2
Updated 2 years ago
Changelog ▶ New Content
• New Legendary Armor 'Undertaker'

You can check out the details at the OVERDOX Facebook and at the in-game notice!
Version 1.3.8
Updated 2 years ago
Changelog ▶ 게임 개선
• 전리품 상자 보상 개선
• 광고 시청 보상 변경

▶ 밸런스 수정
• 장비의 밸런스 변경
• 게임성 향상을 위한 각종 밸런스 수정


보다 자세한 업데이트 내용은 오버독스 페이스북과 게임 내 공지 아이콘을 통해 확인할 수 있습니다!
Version 1.3.7
Updated 2 years ago
Changelog ▶ 신규 컨텐츠
• 신규지역 '고독한 땅' 추가
• 전설등급 무기 '마신' 추가
• 신규 스킨 '그리핀' 추가

▶ 밸런스 수정
• 장비의 밸런스 변경
• 친구대전 최대인원 조정
• 게임성 향상을 위한 각종 밸런스 수정

보다 자세한 업데이트 내용은 오버독스 페이스북과 게임 내 공지 아이콘을 통해 확인할 수 있습니다!