Discover

Topics

OVERDOX

OVERDOX version history

‹ General Info
Version 2.0.5
Updated 1 year ago
Version 2.0.4
Updated 1 year ago
Changelog ▶ New Content
• 3 New Weapon Costumes Added
• Battle Star Event Rewards can be acquired by watching ads.

▶ Balance Changes
• Performed Gear balancing.


You can check out the details at the OVERDOX Facebook and at the in-game notice!
Version 2.0.3
Updated 1 year ago
Changelog ▶ Thay đổi số dư
• Cân bằng thiẠt bị đã thực hiện.
• Sửa bug trong game

Bạn có thể kiểm tra các chi tiẠt tại Facebook của OVERDOX và thông báo trong trò chơi!
Version 2.0.2
Updated 1 year ago
Changelog ▶ Khác.
• Sửa bug trong game

Bạn có thể kiểm tra các chi tiẠt tại Facebook của OVERDOX và thông báo trong trò chơi!
Version 1.6.4
Updated 1 year ago
Changelog ▶ 신규 콘텐츠 추가
• 신규 전설 방어구 '팬텀 하데스' 추가
• 특별 스킨 추가

▶ 기타
• 장비 밸런스 변경


보다 자세한 업데이트 내용은 오버독스 페이스북과 게임 내 공지 아이콘을 통해 확인할 수 있습니다!
Version 1.6.3
Updated 1 year ago
Changelog ▶ Khác.
• Sửa lỗi game


Bạn có thể kiểm tra các chi tiẠt tại Facebook của OVERDOX và thông báo trong trò chơi!
Version 1.6.2
Updated 1 year ago
Changelog ▶ Nội dung mới
• Vũ khí Huyền thoại Mới ‘Skathi’(Chùy 1H)

▶ Thay đổi số dư
• Phần thưởng Hàng ngày được Cải thiện
• Cân bằng thiẠt bị đã thực hiện.

Bạn có thể kiểm tra các chi tiẠt tại Facebook của OVERDOX và thông báo trong trò chơi!
Version 1.6.1
Updated 1 year ago
Changelog ▶ 기타
• 게임 오류 수정


보다 자세한 업데이트 내용은 오버독스 페이스북과 게임 내 공지 아이콘을 통해 확인할 수 있습니다!
Version 1.5.2
Updated 1 year ago
Changelog ▶ 기타
• 게임 오류 수정


보다 자세한 업데이트 내용은 오버독스 페이스북과 게임 내 공지 아이콘을 통해 확인할 수 있습니다!
Version 1.5.1
Updated 1 year ago
Changelog ▶ 신규 콘텐츠 추가
• 신규 전설 방어구 '지국천왕' 추가

▶ 기타
• 추석맞이 이벤트 적용
• 배틀스타 이벤트 변경


보다 자세한 업데이트 내용은 오버독스 페이스북과 게임 내 공지 아이콘을 통해 확인할 수 있습니다!