Discover

Topics

Neolingo

Neolingo APK

Neolingo APK

2.0.0 FreeSam App Brighton ⇣ Download APK (13.08 MB)

Хэл сурах Puzzle-block арга зүйг нэвтрүүлэгч Neolingo аРР мэндэллээ!

What's Neolingo APK?

Neolingo is a app for Android, It's developed by Sam App Brighton author.
First released on google play in 1 year ago and latest version released in 2 months ago.
This app has 308 download times on Google play
This product is an app in Education category. More infomartion of Neolingo on google play
"Brighton" эдтек комРанийн бүтээсэн "Neolingo" аРР бол хэл сурах "Puzzle-block" угсардаг шийдлийг нэвтрүүлэгч хэл шинжлэлийн аРР юм. Та Neolingo аРР дээр өөрийн зорилгод нийцүүлэн 6 сарын тусгай хөтөлбөрүүдээс сонгон суралцах бөгөөд хүний хэрэгцээнд тохиолдох бүхий л нөхцөл байдлуудыг агуулсан стори дадлагууд дээр унших, сонсох, ярих, бичих үйлдлүүдийг системтэйгээр хийнэ. Стори дадлагуудыг гүйцэтгэхдээ Puzzle-block угсардаг шийдлийг ашиглах ба энэхүү арга нь хэл шинжлэлийн өндөр ялгаатай хэлнүүдийг 5 дахин хурдан сурах боломжтой шийдэл юм. АРР дээр нийт сар бүр 6ш таскбокс /даалгавар/ гүйцэтгэх ба нэг таскбоксыг гүйцэтгэх дундаж хугацаа 130 мин байна.