Discover

Topics

My Sunshine

My Sunshine APK

My Sunshine APK

2.1.9 FreeSUNSHINE GROUP ⇣ Download APK (41.20 MB)

My Sunshine

What's My Sunshine APK?

My Sunshine is a app for Android, It's developed by SUNSHINE GROUP author.
First released on google play in 3 years ago and latest version released in 2 days ago.
This app has 2.2K download times on Google play and rated as 4.04 stars with 28 rated times.
This product is an app in Lifestyle category. More infomartion of My Sunshine on google play
My Sunshine là một ứng dụng cho phép các doanh nghiệp theo dõi
người ra và vào công ty. Ứng dụng sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt. Đối tượng sử dụng gồm có: Các khách hàng, đối tác, nhà cung cấp và nhân viên ra vào công ty.