Discover

Topics

MLG OFFICE

MLG OFFICE APK

MLG OFFICE APK

4.3.2 FreeMLGIT ⇣ Download APK (32.39 MB)

MLG mobile app

What's MLG OFFICE APK?

MLG OFFICE is a app for Android, It's developed by MLGIT author.
First released on google play in 1 year ago and latest version released in 3 weeks ago.
This app has 42 download times on Google play
This product is an app in Productivity category. More infomartion of MLG OFFICE on google play
Phần mềm Hệ thông quản lý dành cho tập đoàn MYLAN GROUP bao gồm các module
Quản lý Nhân sự, Thông tin nhân viên, Chấm công, Phép năm, Đơn xin phép, Thông báo, Đi ca, Làm thêm giờ, Quản lý phép năm.Quản lý Tuyển dụng
Quản lý Đào tạo
Quản lý Công văn
Quản lý Tài sản
Quản lý Tài liệu
Quản lý Mua hàng, thanh toán, nhận hàng
KẠ toán: Dự báo dòng tiền kinh doanh, sản xuất
Quản lý Công việc - KPI
Lịch xe
Đặt ăn