Discover

Topics

Krishi Guru

Krishi Guru APK

Krishi Guru APK

1.0 FreeICT4AGRI ⇣ Download APK (11.53 MB)

What's Krishi Guru APK?

Krishi Guru is a app for Android, It's developed by ICT4AGRI author.
First released on google play in 4 years ago and latest version released in 4 years ago.
This app has 0 download times on Google play and rated as 5.00 stars with 2 rated times.
This product is an app in Productivity category. More infomartion of Krishi Guru on google play
यो कृषकका लागठ कृषठ गुरु हो । व्यवसायठक कृषठ प्रवठधठ, मौसम, र बजार अनठ ताजा समाचारहरु ले तपाइको दैनठक कृषठ कर्ममा सहयोग गर्ने छन । तपाइले वठउ, मल, वठषादी तथा मेशठनरी सामान कसरी प्रयोग गर्ने देखठ कहाँ पाइन्छ सम्मको जानकारी सजठलै पाउनुहुन्छ । घरमा केहठ बेच्नु छ ? वा केहठ कठन्नु छ ? कृषठ बजारमा ढुक्कले दर्ता गर्नुस । बोट वठरुवा रोग कठरा देखे तुरुन्त फोटो सहठत वठवरण पठाउनुहोस ।
तपाइ कृषठ सहकारी, गाँउपालठका, कृषक तालठम केन्द्र वा कुनै सँस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ भने सँस्था दर्ता गर्नुहोस र कृषकहरुलाइ सजठलो तरठकाले सुचना पठाउन थाल्नुहोस ।
अनठ आधुनठक कृषठ सम्बन्धठ सेवा तथा उपकरणहरु को वठक्री वठतरण गर्ने तपाइको कम्पनी छ र हाम्रो एपमार्फत नठशुल्क लाखौँ कृषकमाझ पु¥याउन चाहनुहुन्छ भने तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोस
ICT For Agri Pvt. Ltd.
Pulchowk-3, Lalitpur
Email: [email protected] Web: www.ict4agri.com
Phone: 9851184358|| 9841706585|| 9843505523