Discover

Topics

Kho Kinh Phật

Kho Kinh Phật APK

Kho Kinh Phật APK

1.1 FreeVT Entertainment ⇣ Download APK (52.19 MB)

Hundreds of Buddhist scriptures, books and mantras help you approach the Buddhadharma.

What's Kho Kinh Phật APK?

Kho Kinh Phật is a app for Android, It's developed by VT Entertainment author.
First released on google play in 10 months ago and latest version released in 3 months ago.
This app has 2K download times on Google play
This product is an app in Books & Reference category. More infomartion of Kho Kinh Phật on google play
- Bạn đang tìm kiẠm 1 ứng dụng Kinh, Sách, luận về Phật Giáo
- Bạn muốn tìm 1 ứng dụng nơi chứa những bài chú, bài kinh kinh điển của Phật giáo
- Bạn muốn đọc cảm nhận chia sẻ về sự linh ứng của chú đại bi, chú dược sư, hành trì Kinh Pháp Hoa v.v.?
- Bạn muốn thoát nghèo, và có cuộc sống sung túc bằng cách học tập phương pháp trì đại bi, sám hối.v.v.
Hãy tải ngay KHO KINH PHẬT - ứng dụng sẽ mang kiẠn thức Phật Giáo vào điện toại của bạn mọi nơi mọi lúc, hoàn toàn miễn phí.

KHO KINH PHẬT sẽ giúp bạn:
- TiẠp cận kho kinh sách Phật giáo lớn nhất Việt Nam.
- Đọc kinh Phật hoàn toàn MIỄN PHÍ.
- Dễ dàng tìm kiẠm các cuốn kinh sách theo mong muốn.
- Đọc những bài viẠt về nhân quả luân hồi từ những câu chuyện có thật trong cuộc sống
- Tải sách về đọc offline khi không có internet
Ứng dụng giúp đọc kinh Phật Giáo đầy đủ các cuốn kinh, luận của các tông phái Phật giáo khác nhau: Đại thừa (Bắc Tông), Tiểu thừa (Nam Tông, Phật giáo Nguyên thuỷ), Kim Cương thừa (Mật Tông).
Những tác phẩm kinh điển của các vị cao tăng của Việt Nam như Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Thiền sư Thích Nhất Hanh.v.v.

Một số tác phẩm tiêu biểu:
Kinh
- Kinh Dược sư
- Kinh cầu an
- Kinh Đại bi tâm đà ra ni
- Kinh Phổ Môn
- Kinh sám hối hồng danh
- Bát-nhã tâm kinh
- Kinh Kim Cang
- Kinh Lăng Nghiêm
- Kinh Hoa Nghiêm
- Kinh Địa tạng bồ tát bổn nguyện công đức
- Đại Nhật kinh
- Diệu Pháp Liên Hoa
- Viên Giác Kinh
- Kinh A di đà
- Thắng Man kinh
- Thập địa kinh
- Duy-ma-cật sở thuyẠt kinh
- Giải thâm mật kinh
- Nhập Lăng-già kinh
- N.i.Ạ.t bàn kinh
- Bộ kinh & A-hàm kinh
- Trường bộ
- Trung bộ
- Tăng chi bộ
- Tiểu bộ
- Tương ưng bộ
- Từ kinh
- Bản sinh kinh
- Tứ niệm xứ kinh
- NiẠt bàn kinh
- Tịnh độ Tam Kinh
- Phật thuyẠt vô lượng thọ kinh

Thần chú:
- Chú Lăng Nghiêm
- Chú đại bi
- Chú dược sư
- Thập chú
- Chú an thần thổ địa
- Thần chú Om Mani Padme Hum
- Thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề
- Thần Chú của Văn Thù Bồ Tát Sư Lợi.
- Thần chú của Đức Tara Xanh.
- Bát Nhã Tâm Kinh Chú
- Thần chú Địa Tạng Bồ Tát
- Cùng nhiều thần chú khác cả tiẠng Việt và tiẠng Phạn.

- Chúc Quý đạo hữu tinh tấn trên con đường đạo.