Discover

Topics

K-Cyber Trade

K-Cyber Trade version history

‹ General Info
1234
Version 1.2
Updated 6 years ago
Version 3.6.3
Updated 1 year ago
Changelog - เพิ่มฟังก์ชั่นการ Save PIN ในหน้าจอ Buy/Sell และ Click
- เพิ่มช่องทางการเข้าใช้งานหน้าจอ Buy/Sell, Quote และ Technical Chart จากหน้าจอ Portfolio
- แก้ไข Bug
Version 3.6.1
Updated 1 year ago
Changelog - เพิ่มฟังก์ชั่นการ Save PIN ในหน้าจอ Buy/Sell และ Click
- เพิ่มช่องทางการเข้าใช้งานหน้าจอ Buy/Sell, Quote และ Technical Chart จากหน้าจอ Portfolio
- แก้ไข Bug
Version 3.6
Updated 1 year ago
Changelog - เพิ่มฟังก์ชั่นการ Save PIN ในหน้าจอ Buy/Sell และ Click
- เพิ่มช่องทางการเข้าใช้งานหน้าจอ Buy/Sell, Quote และ Technical Chart จากหน้าจอ Portfolio
- แก้ไข Bug
Version 3.5.1
Updated 1 year ago
Changelog - แก้ไข Bug และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
- ท่านสามารถศึกษาคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ได้ตามลิงก์นี้ https://www.set.or.th/th/privacy-notice.html
Version 3.5
Updated 2 years ago
Changelog - ปรับปรุงประสิทธิภาพของการ Login ด้วย Biometrics (ลายนิ้วมือ, ใบหน้า, ม่านตา)
- รองรับการแสดงผลบัญชีอนุพันธ์มากกว่า 1 บัญชีได้
- แก้ไข Bug
Version 3.4
Updated 2 years ago
Changelog - แก้ไข Bug และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
Version 3.3
Updated 2 years ago
Version 3.2
Updated 2 years ago
Version 3.1.1
Updated 2 years ago
1234