Discover

Topics

Hình Phật đẹp

Hình Phật đẹp APK

Hình Phật đẹp APK

4.2.2 FreeVT Entertainment ⇣ Download APK (12.61 MB)

Collection of hundreds of images of Buddhas

What's Hình Phật đẹp APK?

Hình Phật đẹp is a app for Android, It's developed by VT Entertainment author.
First released on google play in 10 months ago and latest version released in 5 months ago.
This app has 188 download times on Google play
This product is an app in Photography category. More infomartion of Hình Phật đẹp on google play
Ứng dụng chứa hàng trăm hình ảnh của các vị Phật, giúp bạn có thể dễ dàng lựa chọn một bức hình đẹp để làm hình nền hoặc để trì chú hoặc tụng kinh.

Hình các vị Phật tiêu biểu: Phật A Di Đà, Quán ThẠ Âm bồ tát, Phật Thích Ca, Phật Dược Sư, Địa Tạng Vương Bồ tát .v..v

Chức năng chính:
- Lưu hình ảnh yêu thích
- Tải về máy
- Cài làm hình nền
- Cập nhật thường xuyên

Nguyện đem công đức này,
Trang nghiêm Phật Tịnh-độ.
Trên đền bốn ơn nặng,
Dưới cứu khổ tam đồ
NẠu có kẻ thấy nghe
Đều phát lòng Bồ-đề
HẠt một báo thân này
Đồng sanh nước Cực-lạc.

Nam mô A Di Đà Phật