Discover

Topics

Heroes Legend: Idle Battle War

Heroes Legend: Idle Battle War version history

‹ General Info
Version 2.0.20
Updated 2 years ago
Changelog - Thêm Hero ẩn
- Thêm Hero mới: Kenrick
- Thêm Hero thức tỉnh: Jet Lee, Inferno, Frost Mage, Demon
- Sửa lỗi sai hình của một số hero
- Cải thiện hiệu năng
Version 2.0.19
Updated 2 years ago
Changelog - Them Hero mới : WereWolf
- Thêm Hero Huyền Bí (Hero ẩn)
- Sửa lỗi mất hình một số Hero và Boss Cõi mộng
- Sửa một số lỗi khác
- Cải thiện hiệu năng.
Version 2.0.18
Updated 2 years ago
Changelog - Thêm tính năng Viện Kỹ Thuật
- Tăng Cấp đội tối đa lên 105
- Thêm Hero ẩn
- Thêm Skin Inferno
- Sửa lỗi tính rank sai trong Super Arena
- Cải thiện hiệu năng
Version 2.0.17
Updated 2 years ago
Changelog - Sửa Phoenix Skill 1
- Thêm Hero thức tỉnh: Soul Dragon, Scorpion, Rosa, Walter
- Cải thiện hiệu năng
Version 2.0.16
Updated 2 years ago
Changelog - Thêm Hero thức tỉnh: Minotaurn, Dragon Knight, Markina, Phoenix, Shirley
- Thêm Skin Avatar
- Sửa lỗi data của đối thủ trong Hầm Ngọc
- Tăng Sát thương Ma Pháp
- Sửa lại các Kỷ năng hồi HP
- Cân bằng lại tất cả Hero
- Cải thiện hiệu năng
Version 2.0.15 (2 variants)
Updated 2 years ago
Changelog - Thêm nhiêm vụ thức tỉnh: Faceless, Malas, Lutz, Barea
- Sửa lỗi Mantis Skill 3
- Thêm tính năng Report và Feedback
- Sửa lỗi tiẠn giới nhận thiẠu đá
- Tối ưu hóa lại Arena, Super Arena, Eternal Dream
Version 2.0.14
Updated 2 years ago
Version 2.0.12
Updated 2 years ago
Version 2.0.11
Updated 2 years ago
Version 2.0.10
Updated 2 years ago