Discover

Topics

Fizyka Elektrostatyka kl. 3

Fizyka Elektrostatyka kl. 3 APK

Fizyka Elektrostatyka kl. 3 APK

1.0 FreeaAndroid

What's Fizyka Elektrostatyka kl. 3 APK?

Fizyka Elektrostatyka kl. 3 is a app for Android, It's developed by aAndroid author.
First released on google play in 7 years ago and latest version released in 7 years ago.
This app has 0 download times on Google play
This product is an app in Education category. More infomartion of Fizyka Elektrostatyka kl. 3 on google play
Fizyka- rozwiązania zadań do rozdziału piątego "O elektryczności statycznej" podręcznika Świat Fizyki klasa 3. Aplikacja zawiera pełne rozwiązania zadań z omówieniem, które są pogrupowane zgodnie z tematami omawianymi w podręczniku.

Treści zadań są krótkimi cytatami, stąd do zrozumienia pełnej treści zadania niezbędny jest podręcznik Świat Fizyki część 3 wydawnictwa ZAMKOR.

Aplikacja zawiera 32 rozwiązania zadań obejmujących zagadnienia z rozdziału: O elektryczności statycznej

- Elektryzowanie ciała przez tarcie i zetknięcie z ciałem naelektryzowanym- zadania i doświadczenia
- Siły wzajemnego oddziaływania ciał naelektryzowanych- zadania i doświadczenia
- Przewodniki i izolatory- zadania i doświadczenia
- Zjawisko indukcji elektrostatycznej. Zasada zachowania ładunku- zadania i - doświadczenia
- Napięcie elektryczne- zadania i doświadczenia
- O elektryczności statycznej- sprawdź swoją wiedzę
- O elektryczności statycznej - wprawki egzaminacyjne

Physicists solutions jobs to the fifth chapter "The static electricity" textbook World Physics Class 3 application contains a full discussion of the solution of tasks, which are grouped according to the topics covered in the manual.

Content tasks are short quotations, hence to understand the full content of the tasks it is necessary to guide World of Physics Publishing, Part 3 ZamKor.

The application contains 32 solutions the task of issues of separation: About static electricity

- Body electrified by friction and contact with the body naelektryzowanym- tasks and experiences
- The forces of interaction between bodies naelektryzowanych- tasks and experience
- Guides and izolatory- tasks and experiences
- The phenomenon of electrostatic induction. The principle of conservation ładunku- tasks and - experiences
- Voltage elektryczne- tasks and experiences
- The electricity statycznej- test your knowledge
- The static electricity - exercises Exam

↓ Read more