Discover

Topics

English Vietnamese Translator

English Vietnamese Translator version history

‹ General Info
Version 1.0.8
Updated 1 year ago
Changelog Fix some bugs
Version 1.0.6
Updated 2 years ago
Changelog 1: Khắc phục sự cố không thể hiển thị đầy đủ số lượng bản dịch văn bản
Version 1.0.5
Updated 2 years ago
Version 1.0.2
Updated 2 years ago
Version 1.0.0
Updated 3 years ago
Version 1.0.18 (2 variants)
Updated 11 months ago
Changelog 1:Update google billing version.