Discover

Topics

vnEdu LMS

vnEdu LMS APK

vnEdu LMS APK

1.2.3 FreeVNPT Group ⇣ Download APK (25.33 MB)

SPECIALTY - DIFFERENT - EFFICIENCY

What's vnEdu LMS APK?

vnEdu LMS is a app for Android, It's developed by VNPT Group author.
First released on google play in 2 years ago and latest version released in 1 month ago.
This app has 2.6M download times on Google play and rated as 2.78 stars with 37,530 rated times.
This product is an app in Education category. More infomartion of vnEdu LMS on google play
MỤC TIÊU HỆ THỐNG:

Hệ thống VNPT ELearning được xây dựng nhằm mục đích giúp nhà trường giải quyẠt được chi phí đào tạo nguồn lực, khắc phục hạn chẠ về thời gian, chi phí và nhân sự liên quan. Với ELearning, các cá nhân hay tổ chức đều có thể tự lập ra một trường học trực tuyẠn để tiẠp nhận học viên, đào tạo và thu học phí hay cung cấp những bài thi, chứng chỉ như các cơ sở đào tạo khác. Đưa hệ thống Elearning vào ứng dụng trong đào tạo nguồn lực là xu hướng phát triển bền vững của nhiều công ty, tập đoàn lớn trong quá trình hội nhập.