Discover

Topics

CoLearn

CoLearn version history

‹ General Info
1234
Version 2.4.5 (2 variants)
Updated 1 week ago
Changelog Version 2.4.5
Cập nhật giao diện mới, thêm thông tin phụ huynh trong hồ sơ cá nhân
Version 2.4.4 (3 variants)
Updated 4 weeks ago
Changelog Version 2.4.4
Cải tiẠn giao diện ứng dụng phù hợp hơn
Version 2.4.3 (3 variants)
Updated 1 month ago
Changelog Version 2.4.3
Sửa lỗi không hiển thị danh sách lớp cho người dùng chọn khi vào ứng dụng lần đầu
Version 2.4.1
Updated 2 months ago
Changelog Version 2.4.1
Thêm giới thiệu tính năng các nút với người dùng mới.
Mỗi ngày cho người dùng 15 phút xem video, xem 2 tài liệu và làm 2 bài trắc nghiệm mới!
Version 2.4.0 (2 variants)
Updated 2 months ago
Changelog Version 2.4.0
Thêm giới thiệu tính năng các nút với người dùng mới.
Mỗi ngày cho người dùng 15 phút xem video, xem 2 tài liệu và làm 2 bài trắc nghiệm mới!
Version 2.3.9 (3 variants)
Updated 2 months ago
Changelog Version 2.3.9
Cho phép người dùng đặt câu hỏi video
Version 2.3.8 (2 variants)
Updated 2 months ago
Changelog Version 2.3.8
Cập nhật mới trang dịch vụ
Version 2.3.7 (3 variants)
Updated 2 months ago
Changelog Version 2.3.7
Thêm hiển thị tên version ở màn các nhân và 1 vài thay đổi nhỏ khác
Version 2.3.6 (2 variants)
Updated 3 months ago
Changelog Version 2.3.6
Thêm tính năng đặt câu hỏi video, gia sư sẽ gọi video đẠn học sinh và gửi video giảng bài vào chi tiẠt câu hỏi sau khi kẠt thúc cuộc gọi.
Version 2.3.5 (3 variants)
Updated 3 months ago
Changelog Sửa lỗi nhấn mở quay ngang video tại chuyên đề
1234