Discover

Topics

bau cua 2023

bau cua 2023 version history

‹ General Info
Version 1.6
Updated 1 month ago
Changelog Cập nhật tương thích cho các thiẠt bị chạy nền tảng Android 12
Version 1.5 (3 variants)
Updated 2 months ago
Changelog bau cua sua loi
Version 1.2 (2 variants)
Updated 2 months ago
Changelog bau cua sua loi
Version 1.1 (3 variants)
Updated 4 months ago
Changelog bau cua
Version 1.0
Updated 6 months ago
Version 2.1 (3 variants)
Updated 2 weeks ago
Changelog Cập nhật nhỏ phù hợp một sô máy đời mới và cũ. Xử lí một số lỗi nhỏ khi chơi
Version 2.0
Updated 3 weeks ago
Changelog Cập nhật nhỏ phù hợp một sô máy đời mới và cũ. Xử lí một số lỗi nhỏ khi chơi