Discover

Topics

Ban Chim

Ban Chim APK

Ban Chim APK

1.0 FreeVIXUGAME ⇣ Download APK (15.27 MB)

Use a slingshot to protect the cookies from being attacked by birds.

What's Ban Chim APK?

Ban Chim is a app for Android, It's developed by VIXUGAME author.
First released on google play in 1 year ago and latest version released in 1 year ago.
This app has 12 download times on Google play
This product is an app in Arcade category. More infomartion of Ban Chim on google play
- Chèn đồng xu vào khe. Mỗi đồng xu tương ứng với mỗi cái bánh quy. Mỗi cái bánh quy sẽ bị một con chim sẻ tấn công. Càng nhiều chim sẻ, càng khó bảo vệ những chiẠc bánh khỏi bị chim sẻ tấn công.
- Dùng súng cao su để bảo vệ những chiẠc bánh đang bị chim sẻ tấn công.
- Bạn bắt được con chim sẻ nào, bạn sẽ nhận được số xu bằng với con số trên đầu của chúng.
Bây giờ, hãy kiẠm thật nhiều xu và trở thành một ngưới bắn súng xuất sắc để bảo vệ những chiẠc bánh quy.