Discover

Topics

Audio Boeken

Audio Boeken APK

Audio Boeken APK

4.80 FreeDSHelectronics ⇣ Download APK (6.64 MB)

What's Audio Boeken APK?

Audio Boeken is a app for Android, It's developed by DSHelectronics author.
First released on google play in 6 years ago and latest version released in 5 years ago.
This app has 0 download times on Google play and rated as 5.00 stars with 2 rated times.
This product is an app in Books & Reference category. More infomartion of Audio Boeken on google play
Met "Audio Boeken" App krijgt u toegang tot de volledige audioboeken catalogus van Stichting Aangepast Lezen (ruim 45000 boektitels!), mits u beschikt over een account bij deze stichting. Door middel van gesproken opdrachten en via een menustructuur kan heel gemakkelijk worden gezocht op titel en/of auteur. De verdere bediening is zeer eenvoudig d.m.v. "gestures" (veegbewegingen en klikken).
Aldus kan nadere informatie worden verkregen over een geselecteerd boek, een fragment worden beluisteren en uiteraard ook een boek volledig (hoofdstuk voor hoofdstuk) worden voorgelezen (via uw boekenplank).

Deze app is in samenwerking met de rechthebbende tot de catalogus van de audioboeken tot stand gekomen, zijnde Stichting Aangepast Lezen en Dedicon.

Audio Boeken is met name een uitbreidingsmodule voor onze ARTI software (http://www.artipal.com), maar kan ook los van ARTI worden gebruikt.
Deze app is bedoeld voor slechtzienden met nog een redelijke restvisus en zienden. Indien u (nagenoeg) blind bent dan kunt u beter onze "Blinden Boeken" app installeren en gebruiken.

Opm.: Tijdens de introductieperiode is deze Audio Boeken App gratis. In de loop van 2015 zal voor de "pro" functionaliteit een betaalde "in-app" upgrade worden toegevoegd.

With "Audio Books" app gives you access to the full catalog of audiobooks Foundation Modified Read (over 45,000 book titles!), Provided you have an account with this foundation. Through voice commands and via a menu structure can be easily searched by title and / or author. Further operation is very simple by means "Gestures" (sweeping movements and clicks).
Thus, to obtain further information about a selected book to hear a sample, and of course a full book (chapter by chapter) to be read (via your bookshelf).

This app is in collaboration with the holder established the catalog of audio books, namely Foundation Adapted Reading and Dedicon.

Audiobooks is particularly an expansion module for our software ARTI (http://www.artipal.com), but can also be used independently of ARTI.
This app is designed for the visually impaired with a reasonable rest vision and sighted. If you (nearly) are blind then you should install our "Blind Books" app and use.

Note .: During the introductory period, this Audiobooks app free. In the course of 2015 for the "pro" features a paid "in-app" upgrade added.

↓ Read more