Discover

Topics

An Sinh Xã Hội

An Sinh Xã Hội APK

An Sinh Xã Hội APK

1.2.1 FreeDatabay ⇣ Download APK (14.61 MB)

Social Security application for management and statistics for Labor, Invalids and Social Affairs.

What's An Sinh Xã Hội APK?

An Sinh Xã Hội is a app for Android, It's developed by Databay author.
First released on google play in 2 years ago and latest version released in 1 month ago.
This app has 80.9K download times on Google play and rated as 1.66 stars with 940 rated times.
This product is an app in Business category. More infomartion of An Sinh Xã Hội on google play
Ứng dụng An Sinh Xã Hội phục vụ công tác quản lý, khai thác tìm kiếm, thống kê, báo cáo từ Trung ương đến địa phương/Cơ sở chuyên trách cho ngành Lao Động TB&XH. Hướng đến hiện đại hóa và góp phần tạo sự đột phá về quản lý dữ liệu an sinh xã hội.

An Sinh Xã Hội tích hợp nhiều ứng dụng nhỏ để hỗ trợ người dùng là cán bộ chuyên môn các cấp trực thuộc Bộ LĐTB&XH trong công tác quản lý, báo cáo và dự báo dữ liệu về hoạt động cụ thể của đơn vị.

Các ứng dụng chính được cung cấp bởi An Sinh Xã Hội
- Quản lý dạy nghề
- Quản lý thông tin người có công
- Quản lý thông tin việc làm
- Quản lý thông tin Trẻ em
- Quản lý thông tin đối tượng bảo trợ xã hội
- Quản lý thông tin tệ nạn xã hội
- Quản lý thông tin về trợ giúp giáo dục, trợ giúp pháp lý
↓ Read more