Discover

Topics

Acabiz

Acabiz APK

Acabiz APK

2.6.2 FreeUnica ⇣ Download APK (46.47 MB)

Human resource training solution online 4.0

What's Acabiz APK?

Acabiz is a app for Android, It's developed by Unica author.
First released on google play in 3 years ago and latest version released in 1 month ago.
This app has 4.8K download times on Google play
This product is an app in Education category. More infomartion of Acabiz on google play
Acabiz là phần mềm đào tạo nhân sự doanh nghiệp chuyên nghiệp giúp doanh nghiệp tiẠt kiệm chi phí đào tạo, nâng cao khả năng cạnh tranh của nhân sự với hệ thống đào tạo liên tục, mọi lúc, mọi nơi cho tất cả phòng ban, chi nhánh.
Với Acabiz, doanh nghiệp dễ dàng đo lường, đánh giá kẠt quả đào tạo thông qua hệ thống kỳ thi và báo cáo chi tiẠt.
Doanh nghiệp cũng có thể triển khai đào tạo nhanh chóng và xoá nhanh lỗ hổng kỹ năng nhân sự đang thiẠu với hơn 10.000 bài học về bán hàng, marketing, nhân sự, tài chính, kẠ toán, quản trị và lãnh đạo trên Acabiz.