Discover

Topics

52 Bay Win

52 Bay Win APK

52 Bay Win APK

2.0 Freegkontiri ⇣ Download APK (13.83 MB)

Fun to play, nice graphics.

What's 52 Bay Win APK?

52 Bay Win is a app for Android, It's developed by gkontiri author.
First released on google play in 1 year ago and latest version released in 9 months ago.
This app has 60 download times on Google play
This product is an app in Card category. More infomartion of 52 Bay Win on google play
52 Bay Win - Thẻ loại game thẻ bài được sử dụng các phép tính toán
Các lá bài sẽ sắp xẠp ngẫu nhiên từ 15-20 lá
Sẽ có 1 phép toán để người chơi thực hiện tính toán tương ưng giá trị của các lá bài
Hãy thực hiện phép tính nhanh nhất có thể để hệ thống có thể ghi nhận kẠt quả trả lời nhanh nhất.
Khi trả lời sai sẽ bị xử thua