Discover

Topics

101 Кисса Али (р)

101 Кисса Али (р) APK

101 Кисса Али (р) APK

1.2 FreeAZM DEV ⇣ Download APK (3.62 MB)

What's 101 Кисса Али (р) APK?

101 Кисса Али (р) is a app for Android, It's developed by AZM DEV author.
First released on google play in 3 years ago and latest version released in 2 days ago.
This app has 0 download times on Google play and rated as 5.00 stars with 2 rated times.
This product is an app in Books & Reference category. More infomartion of 101 Кисса Али (р) on google play
Ба номи Худованди бахшандаи меҳрубон.
Китоб фарогири қиссаҳои пурҳикмат ва ибратомўз аз ҳаёти рўзмарраи босаодати халифаи чаҳоруми мусулмонон Амирулмўъминин Алӣ ибни Абўтолиб (р) мебошад. Китоб барои доираи васеи ҷавонон, донишҷўён ва толибилмони мадориси динӣ, аҳли зиё ва оммаи мусулмонон тақдим мегардад. Ba nomi Hudovandi bahshandai meҳrubon.
Kitob farogiri қissaҳoi purҳikmat va ibratomўz al ҳaoti rўzmarrai bosaodati Khalifaev chaҳorumi musulmonon Amirulmўminin Alӣ ibn Abўtolib (p) meboshad. Kitob Baro doirai vasei ҷavonon, donishҷўon wa tolibilmoni madorisi dinӣ, aҳli Ziyo wa Homme musulmonon taқdim megardad.
↓ Read more