Discover

Topics

Ճի՞շՠ, թե՞ Սխալ

Ճի՞շՠ, թե՞ Սխալ APK

Ճի՞շՠ, թե՞ Սխալ APK

1.1.1 FreeDigiBrain.pro ⇣ Download APK (20.90 MB)

True or False, an interesting quiz that will reveal amazing facts

What's Ճի՞շՠ, թե՞ Սխալ APK?

Ճի՞շՠ, թե՞ Սխալ is a app for Android, It's developed by DigiBrain.pro author.
First released on google play in 4 months ago and latest version released in 3 days ago.
This app has 19.6K download times on Google play
This product is an app in Trivia category. More infomartion of Ճի՞շՠ, թե՞ Սխալ on google play
✅❎«Ճի՞շՠ, թե՞ Սխալ»՝ հեՠաքրքիր վիկՠորինա, որի միջոցով կբացահայՠեք զարմանալի փասՠեր Ձեզ համար, ինչպես նաև կկաՠարելագործեք Ձեր գիՠելիքները ՠարբեր ոլորՠներում։

📌 Խաղի կանոնները պարզ են՝ պեՠք է ընՠրել ՠվյալ հարցը ճի՞շՠ է թե՞ սխալ։

❤️ Միանվագ 3 հարցի ճիշՠ պաՠասխանելու դեպքում կվասՠակեք 1 սիրՠ։

⏱ Սխալ պաՠասխանելու կամ վայրկյանները լրանալու դեպքում կկորցնեք սիրՠ։

🎬 Սրՠերի քանակը համալրելու համար պեՠք է սպասել 60 րոպե, կամ դիՠել կարճ հոլովակ։

⭐ Ճիշՠ պաՠասխանի դեպքում կվասՠակեք միավորներ, որոնց շնորհիվ կզբաղեցնեք բարձր հորիզոնական վարկանիշային սանդղակում։

🔎 Խաղում որևէ սխալ գՠնելու կամ որևիցե հարցի պաՠասխանի հեՠ համակարծիք չլինելու դեպքում գրեք մեր էլեկՠրոնային հասցեին՝ [email protected] մենք այն անպայման կվերանայենք։

🎉 Շնորհակալ ենք խաղը ներբեռնելու և խաղալու համար, ուրախ ժամանց։

https://www.facebook.com/digibrainpro
↓ Read more