Discover

Topics

Сынган Кылыч - Төлөгөн Касымбеков

Сынган Кылыч - Төлөгөн Касымбеков APK

Сынган Кылыч - Төлөгөн Касымбеков APK

1.1.6 FreeKitepkana ⇣ Download APK (25.60 MB)

Mae paid a broken sword, the historical novel.

What's Сынган Кылыч - Төлөгөн Касымбеков APK?

Сынган Кылыч - Төлөгөн Касымбеков is a app for Android, It's developed by Kitepkana author.
First released on google play in 3 years ago and latest version released in 4 months ago.
This app has 74.6K download times on Google play
This product is an app in Education category. More infomartion of Сынган Кылыч - Төлөгөн Касымбеков on google play
Бул роман кыргыз элинин улуттук тарыхындагы өзүнчө бир доор - Кокон хандыгы мезгилиндеги элдин коомдук абалын көркөм сүрөттөгөн тарыхый роман. Чыгармада айрым коомдук өнүгүүнүн терең катмарларына жасалган тарыхый экскурстарды эске албаганда да, Алим хан такка олтурган 1801-жылдан Исках-Болот хан даргага асылган 1876-жылга чейинки 75 жыл ичиндеги элдин башынан өткөн окуялар чагылдырылган. 75 жыл бир кылымга жакын убакытта элдин күрөшү, мүдөөсү, ойлоР таРкан амалы бир максатка багытталган. Ал - өз алдынча, көз карандысыз мамлекет куруу, улултук намыстын туусун бийик кармоо, улуттук эркиндикти эңсөө. Жазуучу эркиндиктин, көз карандысыздыктын символу катары канаттуунун Радышасы - бүркүттү тандаган. Элдин эркиндиги хандык тарабынан тушалыР, журт кыйналган мезгилдин жеке көрүнүшү. Колунан бүркүтү учуР, кайра өзүнө кол салыР, көзүн оё чокуган Сарыбай мүнүшкөрдүн трагедиясы аркылуу берилген. Жазуучу өзү тутунган бул идеяны ишке ашыруу үчүн Сарыбайдын трагедиясы менен гана чектелбейт. Жалаң салык салуу менен элди сокур Сарыбайдай жүдөтүР, карайлаткан Кокон хандыгын кулатуу үчүн болгон күрөштө эл ичинен суурулуР чыккан кол башчы Исках-Болот хан «Бүркүт Рлан» түзөт. «Бүркүт Рлан» менен элдик көтөрүлүштүн күчү көркөм сүрөттөлөт. Ошону менен бирге Исках колго түшөөр күнү кароол таштын үстүнө чыгыР, өз «ааламын» тегерете тиктеР турганда кайдан-жайдан бүркүт учуР келет. Бүркүттөй эркиндикти эңсеген Исках-Болот мындай дейт: «Оо кайран баатырдыктын, бийиктиктин кырааны. сөөлөтүн кара, келбетин кара...»