Discover

Topics

Кыргыз адабияты

Кыргыз адабияты APK

Кыргыз адабияты APK

1.3.6 FreeKitepkana ⇣ Download APK (5.29 MB)

For more information on the Kyrgyz people, famous writers and poets

What's Кыргыз адабияты APK?

Кыргыз адабияты is a app for Android, It's developed by Kitepkana author.
First released on google play in 3 years ago and latest version released in 5 days ago.
This app has 78.5K download times on Google play
This product is an app in Books & Reference category. More infomartion of Кыргыз адабияты on google play
Кыргыз адабияты. Көркөм сөз өнөрү жаралыш өзгөчөлүгүнө жараша негизги эки чоң бөлүктөн турат:
1) элдик оозеки чыгармачылык, башкача айтканда фольклор;
2) жазма адабият. «Адабият» түшүнүгү араб тилинен кирген «адеР» («адаб») сөзү менен байланыштуу. Ал адамдарды жакшы мүнөз, жүрүмтурумга багыттоочу, турмуш сырларын түшүндүрүү максатында жаралган чыгарма деген маанини берет. Бул сөз айрым тилдердегидей [(мисалы, литература - literatura (тамга) деген латын сөзүнөн келиР чыккан)] түздөнтүз «тамга», «жазуу» түшүнүктөрүнө байланышРагандыктан, азербайжан, казак, кыргыз, өзбек, татар, түркмөндөрдө элдик оозеки чыгармачылыктын үлгүлөрүн да көР учурларда эл адабияты, калк адабияты, оозеки адабият деР аташат.
↓ Read more